Følgende materialer og artikler er venligst skænket klubben af Britta Sørensen.

Fra Ålborg Stiftstidende 1973
Svømmeklubben har god medlemstilgang, men mangler bestyrelsesmedlemmer.
Aars Svømmeklub kan glæde sig over en god sæsonstart med fin tilgang af nye medlemmer. Svømmelærer Hans Henrik Jensen, der er klubbens formand, udtaler sin tilfredshed med medlemstilgangen, men kommer i samme aandedrag med et hjertesuk - der mangler kandidater til bestyrelsesposterne. Foreningen har generalforsamling tirsdag d. 22. maj, hvor flere af de hidtidige "bestyrelsesmedlemmer trækker sig tilbage, og da man erfaringsmæssigt ved, det er vanskeligt at skaffe nye, har klubben sendt en skrivelse med medlemmerne hjem, hvori forældrene opfordres til at gaa aktivt ind i bestyrelsesarbejdet, og man haaber hermed at faa vækket forældrenes interesse for den idræt, deres børn dyrker.
 
Aars Svømmeklub overlevede.
Aars Svømmeklubs appel til svømmernes forældre om at møde op paa klubbens ekstraordinære generalforsamling bar frugt. Godt en snes forældre var mødt op, og det lykkedes uden større besvær at faa sammensat en ny bestyrelse. Fru Ellen Johansen og Bruno Giversen genvalgtes, medens fru Mona Rungby, adjunkt K. Dybdahl og Annette Hove Andersen nyvalgtes. Suppleanter blev Jørgen Jørgensen og murer E. Simonsen. De hidtidige bestyrelsesmedlemmer Dorte Lindholm, lærer Steen Hansen og formanden, svømmelærer Henrik Jensen, havde ønsket at blive fritaget for deres bestyrelsesposter. Forud for valgene havde Henrik Jensen givet en kort orientering om klubbens arbejde i det forløbne aar, og understregede her, at han selvfølgelig hele tiden vil være bestyrelsen behjælpelig i den udstrækning, det er nødvendigt. Kassereren, Steen Hansen, redegjorde for regnskabet, der for driftsregnskabets vedkommende balancerer med 6.061 kr., og viser et underskud paa 321 kr. - Medlemmerne har betalt kontingent med ialt 975 kr., i kommunalt tilskud er modtaget kr. 725, og fra A.s.I. er modtaget tilskud paa 1000 kr. Største udgift er kørsel, som beløb sig til 1747 kr. - Netop i kørselsudgiften vil man i indeværende aar søge at begrænse ved at faa forældre til at køre i stedet for at leje bus.
 
Fra Ålborg Stiftstidende 1975
Der opstår ofte kø ved vipperne i Aars Friluftsbad. Det gælder mest 1 meter-vippen, som er åben hele dagen, og som de fleste er fortrolige med at springe fra. I år har man indført det system, at der ikke må springes i vandet fra siderne ved det dybe bassin, idet der er en vis fare for sammenstød med dem, som springer fra vipperne.
Billedet viser en af de typiske situationer ved l meter-vippen i Aars Friluftsbad, hvor der hersker køkultur.
(Foto: Heine Pedersen)

Den nye ordning giver dem, der har lyst til at springe fra vipperne, bedre mulighed, idet vipperne nu kan holdes åbne det meste af dagen. - I weekend op på dage, hvor der er særlig stort besøg i badet, bliver man dog stadig nødt til at holde 3- og 5-meter vipperne lukkede, så man er sikker på, at der ikke sker uheld.

Yderligere opsyn i omklædnings-rummene er ønskeligt.
Mange børn og voksne benytter sig dagligt af tilbudet om at få en dukkert i friluftsbadet. l alt er der solgt omkring 500 partoutkort, som gælder for hele sæsonen, og mange køber engangsbilletter.

Bademester Steen Kristensen oplyser, at der her i ferietiden ofte er op mod 800 mennesker dagligt, som benytter badet. Dette tal svinger dog stærkt, meget afhængigt af, hvordan vejret er.
 
Livredder Jacob Pedersen, Aars, ses her på 3 meter-vippen, hvor han har godt opsyn med hele bassinet Det gode opsyn er med til at give forældrene tryghed for at sende deres børn alene i friluftsbadet.
(Foto: Heine Pedersen).

Fire livreddere og bademesteren skiftes til at holde opsyn med badet, så der altid er det opsyn, der skal være.

- Det er vigtigt, at forældrene kan sende deres børn herned alene og vide, at der er opsyn med dem hele tiden, siger bademesteren.
 
Et sted, det halter med opsyn, er i omklædningsrummene. Sidste år var der opsyn på i alle åbnings-timerne. I år er der kun bevilget opsyn i to timer om dagen. Det har bevirket, at flere har mistet ejendele i omklædningsrummene - de er simpelthen blevet stjålet. Det må derfor meget indskærpes, at man ikke medbringer værdigenstande.
Der er også andre ting, som taler for, at der skulle være opsyn hele tiden, siger Steen Kristensen. - Sidste år blev der brugt for 50.000 kr. varmt vand, og det er min opfattelse, at dette beløb kan reduceres betydeligt, hvis vi havde mere opsyn.
Vi har i år indført det system, at der kun må bruges to tryk på vandmåleren, som så giver vand i et bestemt tidsinterval. Det skulle medvirke, at der bliver sparet en hel del varmt vand, men det er ikke let for os at holde kontrol med det, når der kun er fast opsyn to timer om dagen. Det er vort ønske, at kommunen vil indse disse problemer og bevilge os penge til fast opsyn, slutter bademester Steen Kristensen.

60 medlemmer i svømmeklubben.

- Aars Svømmeklub er i fuld gang med træningen og har allerede deltaget i et stævne, hvor man opnåede fine placeringer. Vi har i år 60 medlemmer, som træner meget flittigt fem gange om ugen. Det er også grunden til, at vi klarede os så godt ved det første stævne i ottekantturneringen, siger bademester Steen Kristensen, som er træner i klubben.

I ottekantturneringen deltager foruden Aars: Støvring, Bording, Thisted, Sjørring, Skive og Oddense.

Aars Svømmeklub holder sit pokalstævne i Aars Friluftsbad den 20. juli.


Jonna og Britta får overrakt medaljer ved Jysk Mesterskaber 02.09.1973

1976 - 1977

Fra venstre: Mimi Lund Christensen, Carsten Jørgensen, Gitte Johansen, Steen Thomsen, Carsten Clemmensen, Britta Sørensen, Ole Dybdahl, Niels Bollesen (bagved), Karin Bollesen, Helle Sørensen og Helle Pedersen.

Fra venstre: Mimi Lund Christensen, Gitte Johansen, Britta Sørensen, Ole Dybdahl, Helle Sørensen, Helle Pedersen, Karin Bollesen, Niels Bollesen, Carsten Jørgensen.
 

 

 
 
 

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle